Vedtekter Ofoten regionråd

(Vedtatt i representantskapsmøte 29.10.2008 som sak 02/2008, sist endret i sak RS 03/09)

05.09.201609:42 Hilde Normark

Her kan du laste ned vedtektene i pdf.

§ 1 Formål
Ofoten regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord, og er organisert iht. kommunelovens § 27.

Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å:

* samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger.
* profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad.
* øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon.
* medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene.

§ 2 Sammensetning
Representantskapet (RS) i Ofoten regionråd består av kommunenes formannskap.

Hovedstyret (HS) i Ofoten regionråd består av:

* Ordfører
* Varaordfører
* Opposisjonspolitiker

Opposisjonspolitiker og varamedlemmer utpekes / velges av den enkelte kommune.

Arbeidsutvalget (AU) består av kommunenes ordførere.

Ved forfall til AU kalles de følgende inn som varamedlemmer fra den enkelte kommune:
1. Varaordfører
2. Opposisjonspolitiker

Møter i Ofoten regionråd gjennomføres etter behov, dog når minst 3 av kommunene ber om det.

Ofoten regionråds funksjonstid er 4 år, og sammenfaller med kommunevalgperioden.

Administrasjonssjefene i medlemskommunene skal innkalles til regionrådets organer, og har da talerett.

Fylkespolitikere fra medlemskommunene innkalles til møter i representantskap og hovedstyret med talerett. Regionrådet kan også invitere andre som det finner formålstjenlig.

§ 3 Oppgaver
Representantskapet (RS) holder minst 1 møte i løpet av året, og har følgende hovedoppgaver:
* vedta mål og arbeidsprogram.
* behandle budsjett og regnskap.
* behandle større og prinsipielle saker. velge leder og nestleder.

Hovedstyret (HS) er øverste organ mellom representantskapene, og beslutter i alle saker som ikke tilligger representantskapet å avgjøre.

Arbeidsutvalget (AU) forbereder saker for Ofoten regionråd av mer prinsipiell og kontroversiell karakter, og kan uttale seg på Ofoten regionråds vegne i hastesaker og saker av mindre prinsipiell karakter.

Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger.

§ 4 Protokoll
Det føres protokoll over alle vedtak som fattes i Ofoten regionråds organ. Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere.

§ 5 Stemmerett
I Ofoten regionråd har de folkevalgte medlemmer stemmerett. Minst 3 av kommunene må være tilstede for at Ofoten regionråd skal være vedtaksført. Vedtak i Ofoten regionråd gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor arbeidsutvalget har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for hovedstyret.

§ 6 Sekretariatet
Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet, lokalisert til en av kommunene (vertskommune).
Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov. Ved ansettelse har Ofoten regionråd arbeidsgiveransvaret, og vedkommende følger regelverket til vertskommunen. Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov. Vertskommunen har da arbeidsgiveransvaret.
Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på Ofoten regionråds vegne.

§ 7 Økonomi
Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober.
Kostnadene ved drift av Ofoten regionråd finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter innbyggertall ved siste årsskifte.
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt. Vertskommune fører regnskap, og vertskommunens revisor velges.

§ 8 Endring av vedtekter
Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall i Ofoten regionråd (representantskapet). Endringer skal godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.

§ 9 Uttreden og oppløsning
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Ofoten regionråd og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår.

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved siste årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.

Oppløsning av Ofoten regionråd kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet prinsippvedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Ofoten regionråd være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste årsskifte.