Felles regionråd for Ofoten og Sør-Troms?

De to regionrådene møttes 25. mai for å drøfte en sammenslåing av de to rådene. Også grensefastsettingen i Tysfjord ble et tema i møtet.

28.05.201809:07 adm

Møtet ble avholdt fredag 25. mai i Harstad. Det var stor enighet om at et felles regionråd vil styrke arbeidet med samfunns- og næringsutvikling i grenseregionen. I drøftingen kom det fram noen kritiske stemmer, med henvisning til viktigheten av at forankring i egen kommene først må på plass. Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd gikk hver til sitt etter at følgende ble uttalt:

"Felles regionrådsmøte mellom Ofoten og Sør-Troms regionråd er positiv til å fortsette prosessen med sikte på en sammenslåing av de to regionrådene.

 Målsettingen er å skape et enda mer slagkraftig politisk samarbeidsorgan for utvikling av Ofoten og Sør-Troms og ekstern påvirkning.

 Sekretariatet bes om å utarbeide ulike organisasjonsformer og forslag til vedtekter for et felles råd. Dette forelegges for regionrådene og behandles i fellesmøte mellom Ofoten og Sør-Troms regionråd. Deretter behandles dette i de respektive kommunestyrer."

Også grensefastsettingen i Tysfjord ble et tema i møtet, og møtet vedtok følgende uttalelse:

"Fellesmøtet Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd anmoder Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta ny behandling av grensefastsettingen i Tysfjord."

Tone A. Karlsen, Harstad Tidende
Lederne i Sør-Troms og Ofoten regionråd