Lederne for fem regionråd møttes i Narvik.

Lederne i regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms, Midt-Troms og Ofoten var samlet i Narvik fredag 2. mars.

06.03.201816:31 adm

I møtet ville man avklare forventninger, dele informasjon og drøfte samarbeidsformer og viktige fellessaker. Det var enighet om en felles uttalelse hvor fylkestingene i Troms og Nordland bes om å gi Ofotbanen første prioritet når Regjeringens handlingsplan for jernbane kommer på høring.

Dette ble spilt inn til fylkestingene i Nordland og Troms:

"Regjeringens handlingsplan for jernbane 2018-2029 kommer på høring 6.april
I den forbindelse oppfordrer regionrådene fylkestingene i Nordland og Troms til å gi økt
kapasitet på Ofotbanen første prioritet. Jernbanestrekningen Oslo – Narvik (Artic Rail
Express) er den miljømessig beste og mest effektive transportkorridoren for dagligvarer fra
sør til nord og fisk fra nord til sør.

Et stadig økende kapasitetsbehov, spesielt fra LKAB,
krever at både den svenske og norske stat bevilger penger til kapasitetsutvidelse. Skjer ikke det vil Ofotbanen og strekningen Narvik-Kiruna bli en flaskehals. Det vil medføre at mer gods overføres fra jernbane til vei.

Økt kapasitet på Ofotbanen må ha som målsetting å etablere dobbeltspor på hele strekningen Narvik-Kiruna."

Fra venstre på bildet:
Eivind Holst, Lofoten, Geir Inge Sivertsen og Marit A Espenes, Midt-Troms, Geir-Ketil Hansen, Ofoten, Marianne Bremnes, Sør-Troms, Tor Asgeir Johansen, Ofoten, Helene Berg Nilsen, Sør-Troms og Atle Andersen, Vesterålen.


Elisabeth Storjord
Midtre Hålogaland regionrådsforum inkl Midt-Troms
Møte 2. mars 2018 i Narvik