Strategisk næringsplan for Ofoten er vedtatt.

2000 nye arbeidsplasser under visjonen "En vekstkraftig region med en attraktiv by" ligger i planen.

25.09.201712:50 adm

Strategisk næringsplan ble vedtatt i regionrådsmøte den 17. nov og oversendes nå kommunene for kommunevise vedtak.  Planen er resultat av flere innspillsmøter der man har prioritert hva man skal satse på i regionen.  Satsningene er ut fra hvilke fortrinn man har i Ofot kommunene.

Under visjonen «En vekstkraftig region med en attraktiv by» er hovedmålet å skape ny aktivitet og næring som vil øke antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.  En ganske heftig målsetting om 2000 nye arbeidsplasser innen 2025 skal oppnås gjennom 5 prioriterte satsningsområder.

Ofoten skal befeste sin posisjon som det viktigste nasjonale og internasjonale transportknutepunkt for nordområdene.  Forsvarets oppbygging i regionen skal man forsøke å få mest mulig ut av.  Innen reiseliv er målsetningen å bli den mest spennende destinasjon i Nord-Norge.  Ofotfjorden er en lite nyttet ressurs i dag og man vil satse på å øke utnyttelsen av de marine ressursene innen «Blå næringer».  Videre er det et ønske om å gjøre Narvik til fornybar hovedstaden i Nord-Norge.  Regionen har allerede flere store aktører som kan utvikles i samarbeid med UiT og øke sin virksomhet.

Planen er basert på innspill fra politikere, kommunal administrasjon og næringsliv i hver kommune, innspillene har siden blitt samordnet av FUTURUM under en felles paraply der man tenker regionalt med «kan vi skape noe sammen» og «det som er godt for naboen er godt for meg».  Samtidig med arbeidet med Strategisk næringsplan har det pågått flere andre viktige prosesser, spesielt kommunestruktur og regionreformen.  Hålogalandbrua vil også snart stå ferdig.  Disse prosessene vil uten tvil endre mye av hvordan man oppfatter regionen og vil forstørre bo- og arbeidsmarkedsregionen.  Man kan si at regionen vil bli større både med endret samferdsel og med at tre kommuner slår seg sammen.   Arbeidet med planen har også tatt dette innover seg og det har blitt gjennomført 2 fellesmøter med Sør-Troms, der man har blitt enige om noen viktige områder av felles interesse for begge regioner.

Det overlates til kommunene å innrette sine handlingsplaner og tiltak i samsvar med de prioriteringer som er gjort i planen for at man skal kunne oppnå de målsetninger planen legger.

Det bør nok anmerkes at det viktigste en næringslivet og regioner som sådan kan gjøre, er å kunne tilpasse seg endrete omgivelser.  Global økonomi og teknologiske trender og utvikling skjer i stadig større tempo og er mer dyptgripende enn noensinne tidligere.  Slikt sett må alle være oppmerksomme på digitalisering og robotisering som både blir å ta vekk eksisterende arbeidsplasser, men også kunne skape nye.  Disse «megatrendene» i verden er noe som både lokale, men også nasjonale politikere har liten kontroll over.  Det er derfor et betydelig større usikkerhetspotensiale i planlegging enn tidligere fordi man ikke kan overskue utviklingen globalt innen teknologi, marked og sentrale samfunnsparadigmer.

Les planen her:

Strategisk næringsplan for Ofoten 2018-2021


SNP Ofoten
Statens Vegvesen