Ofoten regionråd møttes i Bogen i Evenes

Fredag 10.februar drøftet regionrådet store samhandlingsaker for Ofoten.

13.02.201711:31 adm

Regionrådet møtte så godt som fulltallig. Det knytter seg stor interesse for de viktige sakene, som kommunereformen, forsvarsutbyggingen og strategisk næringsplan.

I forhold til kommunereformen ble det orientert fra hver kommune. Ofoten var tidlig framme med et fakta- og intensjonsgrunnlag, og er den eneste regionen i Nordland med positive vedtak for sammenslåing. Det som er viktig nå er å legge et godt grunnlag for videre samhandlig i bygging av en ny kommune. Årets kvinnelige leder, Wenche Folberg som er rådmann i Narvik la fram presentasjon fra konferanse hvor det skisseres hvordan arbeidet kan settes i gang. Stortinget vil fatte sitt vedtak sommer/høst 2017. Det er spennende tider og Ofoten regionråd vil ha saken høyt oppe på kartet, med følgende suksessfaktorer for øye: Planleggingen begynner nå, det må tas hensyn til kompleksiteten, viktige stikkord er likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt. Det må sikres god, samtidig informasjon.  

Møtet fortsatte med orientering om digitalisering av kommunale tjenester, et interkommunalt samarbeid,lagt fram av Per-Kaare Holdal fra  Evenes og Per Jakobsen fra Narvik kommune. Høyaktuelt tema, også når den nye kommunen skal bygges.

Regionrådet vedtok å sette i gang prosjektet Forsvaret 2020 med Terje Steinsund i Futurum som prosjektleder. Også her er samhandlingen mellom kommunene av stor betydning. Under overskrifter som investeringer, bolyst og kompetanse vil Ofoten regionråd være med å tegne samfunnet sammen med forsvaret i de store utbyggingene som skal skje i vår region.

Futurum jobber også med Strategisk næringsplan for Ofoten på oppdrag fra Ofoten regionråd. Hanne Winther fra Futurum la fram status for dette arbeidet i møtet. Med en oppbygging som er fundert på prioriteringer i den enkelte kommune opp til felles prioriteringer ligger det til rette for god retning på næringsarbeidet i regionen.

Ofoten regionråd
Rådmann Wenche Folberg