Planforslag for Hålogalandsveien

Reguleringsplanforslag for Hålogalandsveien er lagt ut på høring. Se animasjonsfilm som presenterer planforslaget her.

15.12.201613:02 adm

Høringsbrev til offentlige høringsinstanser:

Statlig reguleringsplan for E10/rv83/rv85 Hålogalandsvegen – Høring og offentlig ettersyn av planforslaget

Statens vegvesen har fått klarsignal fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å legge ut reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen på høring. Vedlagt ligger KMDs brev og under er link til pressemelding om offentlig ettersyn av Hålogalandsvegen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-til-plan-for-e10-halogalandsvegen-pa-horing/id2523308/

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4 har Statens vegvesen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), utarbeidet statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for E10/rv. 85/rv.83 Hålogalandsvegen.

 

Strekningen går gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes kommuner, og fylkene Nordland og Troms. Hålogalandsvegen skal bedre fremkommeligheten, gjøre vegene tryggere og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Målet er å knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for nærings-utvikling og regional utvikling. Totalt planlegger vi nybygging eller utbedring av 148 kilometer veg, gjennom 7 kommuner og 2 fylkeskommuner.

 

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, og det er utarbeidet planprogram som ligger til grunn for gjennomføringen av planarbeidet. Planprogrammet ble fastsatt av KMD 10.9.2015 og er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmesider. Planforslaget er vurdert i henhold til Statens vegvesens metodikk V712 Konsekvensanalyser, og det er gjort en vurdering av planens virkninger for lokal og regional utvikling. Det er gjort et omfattende arbeid på ikke-prissatte og prissatte tema som har gitt et oppdatert data og informasjonsgrunnlag på et stort geografisk område på temaene naturmangfold, kulturminner, reindriftsnæringen, landskap, geologi, skred mm. Prosjektet har underveis tilpasset planforslaget til påviste konsekvenser og uttalelser som er kommet i forbindelse med planprogram og varsel om planstart fra sektormyndigheter, kommuner og grunneiere.

 

Prosjektet er av praktiske årsaker delt inn i 17 parseller, men behandles som en helhetlig plan. Detaljerte delrapporter for hver enkelt parsell er vedlagt som tilleggsdokumenter. Det fremmes ikke planforslag for delparsell 15 i Evenes kommune, se vedlagt brev fra departementet for begrunnelse.

 

Planforslaget består av følgende deler:

  • Plankart, datert 23.09.16
  • Planbestemmelser, datert 11.11.16
  • Planbeskrivelse, datert 11.11.16
  • Vedlegg: Delrapporter for hver parsell 1-17 (med unntak av parsell 15), datert 11.11.16

Dokumentene vil være tilgjengelige på Statens vegvesen sine nettsider fra mandag 12.12.16

Reguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen er lagt ut på høring.

Hvis dere ønsker å lage en nyhet på kommunens/fylkeskommunens nettsider kan dere lenke til denne saken. Der finner dere pressemeldingen fra Statens vegvesen, og lenke til alle dokumentene.

 

Se film

I forbindelse med planforslaget er det laget en ny animasjonsfilm som presenterer planforslaget – den kan dere selvsagt benytte fritt.

Kunngjøring, folkemøter og åpen kontordag

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Harstad Tidende, Fremover, Bladet Vesterålen, Lofotposten og i Vesterålen online. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette.

Planforslaget legges også ut til offentlig ettersyn i kommunene Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Skånland og Evenes.

 

FOLKEMØTER

I forbindelse med høringen arrangerer vi en rekke folkemøter hvor vi informerer om prosjektet og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill:

Gi innspill innen 10. februar 2017

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen fredag 10. februar 2017. Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller på e-post til: firmapost-nord@vegvesen.no Merk innspillet med nummer 15/200827

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for politisk behandling.

Spørsmål?

Kontakt delprosjektleder Therese Frivåg Lund, mobil 472 76 056

(hverdager kl. 0900–1500) eller e-post: therese.f.lund@vegvesen.no

eller

Nabokontakt/prosjektkoordinator
Marianne Nilsen Losnegaard
E-post: marianne.losnegaard@vegvesen.no
Mobil: 901 81 422