UTVIKLINGEN AV FRAMTIDAS AKUTTBEREDSKAP

Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd drøftet den 2. september den videre utviklingen av akuttberedskapen. I et innspill til UNN ved adm dir Tor Ingebrigtsen ble viktigheten av den regionale representasjonen understreket.

13.09.201615:32 adm

I referatet fra møtet i arbeidsutvalget står følgende å lese:

Utviklingen i sykehussaken- Geir-Ketil Hansen orienterte
Det er valgt tre representanter i prosjektgruppa fra kommunene i nedslagsområdet:Kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, kommunalsjef Heidi E Laksaa, innleid rådgiver Bjørn Bremer. Rådmann i Evenes, Steinar Sørensen, orienterte om at Evenes i tillegg har spilt inn forslag om Stine Fedreheim som representant. Rådmann i Narvik, Wenche Folberg orienterte om at Bardu og Salangen har spilt inn kommuneoverlege fra en av kommunene som representant. Begge innspillene kom i etterkant av møtet den 23. august.

Enstemmig vedtak:
Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd tilslutter seg oppnevningen av de tre representantene til prosjektgruppa som ble foretatt i møte den 23. august. Arbeidsutvalget anbefaler at kommunenes representasjon økes til fire representanter da dette er av stor viktighet for kommunene i nedslagsområdet.  Denne representanten bør være fra legevaktdistriktet Bardu, Lavangen, Salangen og Målselv.
Vedtaket sendes til administrerende direktør v UNN  Tor Ingebrigtsen til orientering.

Ofoten regionråd
AU 02.09.16