MARIN KARTLEGGING I KYSTSONEN I OFOTREGIONEN 

Det er satt i gang en marin kartlegging av Ofoten på initiativ fra Ofoten regionråd. Store forventninger knytter seg til funnene som vil bli gjort, og de første resultatene er nå lagt ut her.

05.04.201809:59 adm

«Det å øke kunnskapen om hva som befinner seg i havet og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker livet i havet er viktig for både å ivareta samfunnets behov for å bruke kystsonen og ikke ødelegge for kommende generasjoner» sier leder av Ofoten regionråd, Tor Asgeir Johansen.

Prosjektet eies av kommunene, som også er de som skal bruke dataene. Ved hjelp av prosjektet ønsker Ofoten Regionråd bidra til kunnskapsbasert forvaltning av kystsonen. Tverrfaglig kartlegging av felles sjøarealer vil gjøre forvaltningen enklere, mer kunnskapsbasert og helhetlig. 

Mye av verdiskapningen i Ofotregionen er knyttet til kystsonen – inkludert både tradisjonelle næringer som frakt, fiskeri og havbruk, men etter hvert også næringer knyttet til turisme, opplevelser og kultur. For Narvik havn er kystsonen særlig viktig for transporten av malm og varer inn og ut av området. Samtidig er bruken av kystsonen for hele befolkningen viktig som rekreasjon og friluftsområde.

Ofotregionen har en del utfordringer med hensyn til miljøet; Tjeldsundet har Ramsund Orlogstasjon med tidligere forurensing, Evenes har forurensing fra flyplassen og ukjent påvirkning fra tidligere virksomhet i Bogen, Narvik kommune har mange skipsvrak fra krigens dager og aktiviteten i havna, Ballangen har sjødeponiet fra nikkel- og olivin-utvinningen, Tysfjord har ukjent påvirkning i fra havna og sementfabrikken i Kjøpsvik.


Et komplett kartverk som inkluderer terrengmodeller av havbunnen og sediment-kartVed prosjektslutt i 2018 skal kommunene i regionen sitte igjen med følgende:

 • Temakart for;
  • forurensingsstatus
  • biologisk mangfold
  • dumpingsområder
  • fiskeri
  • akvakultur
 • Dokumentasjon av miljøstatus av alle kystvannsforekomstene

Prosjektleder for prosjektet er marinbiolog Tone Rasmussen, Sea Eco as, som også skal forestå arbeidet med den biologiske kartleggingen. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) skal lage bunnsediment-kart og forurensingsstatus. Detaljerte dybdedata har blitt satt sammen med hardhetsdata for sjøbunnen, sedimentprøver og videopptak fra bunnen skal samlet danne grunnlag for komplette marine grunnkart og senere biotopkart for kystsonen. Samlet gir de verdifull informasjon om arealkvalitet og et svært godt grunnlagsmateriale for senere detaljert kystsoneplanlegging i kommunene. Dybdedataene skal bearbeides av Forsvarets forskningsinstitutt, NGU og Sjøkartverket.

Marin kartlegging hadde oppstart i 2017 og skal foregå ut 2018 – prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Miljødirektoratet, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU), Sea Eco as og kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord. Som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogram ble det planlagt og søkt midler til oppstarten av prosjektet.

Det avholdes kommunevise møter i samarbeid med Vannområdet Ofotfjorden hvor en vil orientere om arbeidet. Norges Geologiske Undersøkelser og Sea Eco as gjennomførte tokt for oppmålinger og prøvetakninger i fjordene våre med FF Seisma i 2017 og de første resultatene bekjentgjøres nå gjennom disse hjemmesidene. Vi ser med forventning fram til nye prøver og analyser i 2018.