Om byregionprogram

Byregionprogrammet i Ofoten har fem delprosjekter for å medvirke til å snu den negative utviklingen i regionen og gi ny giv til sektorene næringsliv, kultur og kompetanse, og til å skape positivt samspill mellom by og land til beste for innbyggerne i Narvikregionen.

02.06.201610:53 Hilde Normark

Fra Narvikregionens søknad til Byregionprogrammet:

På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet har regionrådet gått inn for følgende temaer: Styrke regionale arenaer og overordnede samarbeidsprosjekter.

Prosjektmål fase 2:

Utarbeide interregional utviklingsplan for økonomisk vekst og samhandling.

Delmål:
 • Strategisk næringsplan Ofoten
 • Marin kartlegging Ofoten, Efjord og Tysfjord
 • Stedsutvikling
 • Tidligfasekapital
 • Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten
   

1) Strategisk næringsplan:  Futurum har ansvaret for gjennomføring av møtevirksomheten med kommuner, NRNF har gjennomført møter med næringsliv. 

2) Marin kartlegging er et forprosjekt som i dag avventer svar på finansiering fra NFK som vil bli hovedfinansiør sammen med Norges geologiske undersøkelser. 

3) Stedsutvikling:  det vil bli presentert den 16. sep hva Sør Troms gjør med Imella prosjektet og lagt forslag på hvordan vi kan designe et lignende prosjekt i Ofoten. 

4)  Tidligfasekapital  (BAN Ofoten) Les mer på nettsiden hos BAN Ofoten
Har gjennomført møter med kommunene og samlet sammen noen gode forslag til ny virksomhet.  De første bedriftene har blitt presentert gjennom "Springbrett" for potensielle investorer.  

5)  Nye arbeidsplasser i Narvik og Ofoten.  Har gjennomført møter med kommunene for å avdekke potensielle større bedriftssatsninger (50-100 arbeidsplasser) i den enkelte kommune. 

Som en del av Byregionsprogrammet legges det også opp til et nært samarbeid med Sør Troms. Ofoten og Sør Troms kan oppfattes som et sammenhengende geografisk område som er splittet i to administrative enheter.  Vi hadde et oppstartsmøte i Harstad 28.29 april der politikere fra begge regioner deltok.  Det vil bli et oppfølgingsmøte den 11. nov der politikerne vil konkretisere områdene for samarbeid ved å designe egne prosjekter som kan følge opp samarbeidsområdene.

Innkallinger styringsgruppen Byregionprogrammet:
Innkalling 15.03.16
Innkalling 01.06.16
Innkalling 23.09.16
Innkalling 24.02.17

Referater styringsgruppen Byregionprogrammet:
Referat 15.03.16
Referat 01.06.16
Referat 23.09.16
Referat 24.02.17

    


Fakta Narvikregionen

 • Søkerkommune: Narvik
 • Samarbeidskommuner: Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Ballangen
 • Folketall i regionen: 26.095 (1.jan 2015)
 • Areal i regionen: 4.662 km²