Kick-off møte framtidsdugnad Sør-Troms og Ofoten

25.08.201616:32 Hilde Normark

"Vi samler våre ressurser mot ei ønska framtid!"


Kick-off møte framtidsdugnad Sør-Troms og Ofoten

Introduksjon

Regionrådene i Ofoten og Sør-Troms ble i fellesmøte 23.03.12 enige om sette ned en arbeidsgruppe for klarlegge grunnlaget for en framtidsdugnad i Ofoten og Sør-Troms.
Bakgrunnen for dette er et ønske om en helhetlig positiv samfunnsutvikling for å møte de følgende utfordringer:
• Demografi
• Attraktivitet – kompetansesamfunnet – rekruttering
• Den global verden – øke/vedlikeholde konkurransekraft – robusthet i næringsliv – skape mer mangfoldige næringsstrukturer.

Derfor må viktige parter i samfunnet arbeide sammen for å nå disse målene – i alle fall offentlig, utdanning, næringsliv (triple helix).

Dersom regionen ønsker at et slikt arbeid (og gi sitt bidrag) skal gjennomføres ser en for seg at en foresight-metodikk skal brukes. Foresight er en samlebetegnelse for modeller og arbeidsmetoder der man kombinerer bruk av scenarier med utvikling av strategier. Basert på lignende prosesser gjennomført i Møre og Romsdal vil et hovedprosjekt rundt en framtidsdugnad ha en tidsramme på ca. 3 år og vil innebære egen prosjektleder og innleid konsulent for utføre en del av analysene.

Regionrådene har fattet positive vedtak vedrørende delrapportering fra arbeidsgruppen og arbeidsgruppen ønsker derfor å gå videre på neste trinn i prosessen. Det første steget mot en slik dugnad er å sikre forankring blant viktige aktører og grupper, for eksempel næringsliv, ungdom, arbeidslivsorganisasjoner, kommunale og fylkeskommunale aktører, kultur/idrett. Den mest praktiske måten å gjøre dette på vil være å gjennomføre et kort møte med bred representasjon.
Dette møtet forslås organisert og finansiert som eget prosjekt og beskrives i det følgende.

Arrangementet

Møtet har til hensikt å avdekke om det er bred interesse i regionen for å gå sammen om lage en framtidsdugnad for Ofoten og Sør-Troms. Innforstått i begrepet dugnad ligger at et bredest mulig snitt av samfunnsaktører deltar i møtet for en mulig videre inkludering i dugnaden. Framtidsdugnaden vil være et prosjekt i seg selv som vil bli organisert og finansiert dersom kickoff-møtet konkluderer med at dette er noe som skal gjøres.

For ytterligere informasjon om prosjektet, kontakt Bjørnar Petterseneller Eystein Markusson