Om oss

Ofoten regionråd er et politisk samarbeidsorgan for Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord kommuner.

02.06.201610:56 Hilde Normark

Ofoten regionråd ble formelt opprettet i 2008, men er en videreføring av det politiske samarbeidet som kommunene i Ofoten drev i perioden 1991-2008 gjennom samarbeidsorganet Ofotsamvirket.


Ofoten regionråd har følgende organisasjonsstruktur. Regionrådet har i henhold til vedtektene de følgende tre utvalg: 

Representantskapet (RS) består av medlemmer av kommunenes formannskap holder minst 1 møte i løpet av året, og har følgende hovedoppgaver: 
    
  - vedta mål og arbeidsprogram
  - behandle budsjett og regnskap
  - behandle større og prinsipielle saker
  - velge leder og nestleder

Hovedstyret (HS) er øverste organ mellom representantskapene, og beslutter i alle saker som ikke tilligger representantskapet å avgjøre.

Arbeidsutvalget (AU) forbereder saker for Ofoten regionråd av mer prinsipiell og kontroversiell karakter, og kan uttale seg på Ofoten regionråds vegne i hastesaker og saker av mindre prinsipiell karakter. Arbeidsutvalget har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. Ofoten regionråd har to administrativt ansatte med kontor i Narvik.